December 31, 2010

திருப்பாவை - 16

16. மாயனே! மணிவண்ணனே!

நாயக னாய் நின்ற நந்தகோ பனுடைய
கோயில் காப் பானே! கொடித் தோன்றும் தோரண
வாயில் காப் பானே! மணிக்கதவம் தாள்திறவாய்!
ஆயர் சிறுமிய ரோமுக்கு அறைபறை
மாயன் மணிவண்ணன் நென்னலே வாய்நேர்ந்தான்;
தூயோமாய் வந்தோம், துயிலெழுப் பாடுவான்
வாயால் முன்ன முன்னம் மாற்றாதே அம்மா! நீ
நேய நிலைக்கதவம் நீக்கேலோ, ரெம்பாவாய்!

December 30, 2010

Mint Pulao / Pudina Rice-->
Ingredients:
Basmati Rice
1 cup
Pudina Leaves
1 cup
Oil
1 tbs
Ghee
1tbs
Onion
1
Cinnamom
1 inch
Cloves
2
Cardamom
1
Bay Leaf
1
Ginger
1 inch
Garlic
3 pods
Coriander Leaves
Handful
Salt
To Taste
Procedure:
1. Wash and soak the rice for 15 mins.
2. Clean and wash the pudina and coriander leaves. Drain the water completely.
3. Blend pudina and coriander leaves with little water. Drain the juice using soup filter. [Do not filter it too fine]
4. Measure the juice. Make 2 cups of the diluted juice by adding adequate water. [Rice:water = 1:2]
5. Heat the oil and ghee in a pressure cooker, add cinnamom, cloves, cardamom, bay leaf and chopped onion. Fry till the onion becomes golden color.
6. Then add ginger and garlic paste. Saute for a minute.
7. Now add the 2 cups of diluted juice, 1 cup of soaked rice and salt. Mix them well.
8. Pressure cook for 2 whistles in high flame. After pressure has gone mix well and serve this pulao with onion raitha.

Pazham Sweet BajjiPazham Sweet Bajji

Ripe Banana

2

All purpose flour / Maida

1 cup

Rice Flour

¼ cup

Sugar

½ cup

Cardamom

2

Baking Powder

½ tes

Turmeric Powder

½ tes

Oil

For Deep Fry

Procedure:

1. Peel the skin of the banan and cut them into thin lengthwise pieces.

2. Powder the sugar and cardamom.

3. Mix all the ingredients except banana and oil together well by adding little water, so that the mixture consistency becomes like idly batter consistency. Keep it aside for 10 mins.

4. Dip each slices in the batter and deep fry with the oil. Keep the oil in medium flame only.

5. Drain the excess oil by placing it in a paper towel.

My H used to tell me about a hotel in coimbatore which specialize in this Pazham Pori and was nagging me to prepare this for him.It was a pleasant surprise when I came across the recipe for this in Suja Sugathan’s Kitchencorner . Thanks Suja for sharing the recipe.


I will send this to the Veggie/Fruit a Month hosted by Aipi and started by Priya.


Pongal Feast Event - Jan 2011

Food is a very integral part of festivals in India. We prepare special food items for each specific festival and feast on them. Sometimes we do not even make such special food items on other days. With the advent of TV and internet, people are preparing many unique sub-varieties and variations based on the traditional food items. I think that these unique recipes make the festivals all the more special and unique. We remember these variations for a long time.

I am starting a Feast Event, first for the Pongal Festival on January 15th 2011. Dear Fellow Bloggers, I invite you all to bring your Pongal Recipe variations and any recipies related to Pongal festival to this Pongal Feast Event.


1)Create any type of pongal recipe and post the recipe in your blog and link it below to the announcement page.

2) Usage of the logo is very much appreciated.

3) Many entries per person is allowed.

4) Archived posts are accepted, but only after repost.

5) Recipe has to be strictly vegetarian.

5) Non-Bloggers can send their recipes with the following details to the mail id with subject as "Pongal Feast Event".

Name:
Recipe's Name:
Photo
to kurinjikathambam@gmail.com before January 11th 2011.

Click here to join the feast by entering your link ....

திருப்பாவை - 15

15. "வல்லானே! மாயனே!"

எல்லே! இளங்கிளியே! இன்னன் உறங்குதியோ!
சில்லென் லையேன்மின், நங்கைமீர்! போதர்கின்றேன்
வல்லையுள் கட்டுரைகள், பண்ண்டேஉன் வாயறிதும்!
'வல்லீர்கள் நீங்களே, நானேதா னாயிடுக!
ஒல்லை நீ போதாய்; உனக்கென்ன வேறுடையே?
எல்லாரும் போந்தாரோ? போந்தார் போந்த்தென்னிக்கொள்;
வல்லானை கொன்றானை, மாற்றாரை மாற்றழிக்க
வல்லானை, மாயனைப் பாடேலோ ரெம்பாவாய்!

December 29, 2010

Boiled Tapioca / Maravalli Kilangu Fry


Ingredients:

Tapioca / Maravalli or Kuchi Kilangu / Kappa

½ kg

Oil

1 tes

Mustard Seeds

¼ tes

Urad Dal

½ tes

Red Chilly

3

Sambar Onion

10

Curry Leaves

1 spring

Turmeric Powder

½ tes

Salt

To Taste

Procedure:

1. Wash and cut the kuchi kilangu into halves.

2. Pressure cook them with ½ cup of water and salt for 3-4 whistles.

3. When the pressure has gone away, peel the skin of the kilangu and cut them into 1 inch cubes.

4. Heat the oil in the pan, add mustard seeds and wait for popping.

5. Then add urad dal, curry leaves, red chillies (cut them into two halves) and chopped onion . Fry till the onion becomes golden color.

6. Add turmeric powder, cubed tapioca pieces and salt. Sprinkle the water and fry for 3-4 mins.


This dish used to be sold by old ladies near schools all over Tamilnadu. I think this has almost disappeared now. It is also commonly sold in hill stations like Kodaikanal and Cuttralam.

Serve this with Rice.

திருப்பாவை - 14

14. "பங்கயக் கண்ணனே!"

உங்கள் புழக்கடைத் தோட்டத்து வாவியுள்
செங்கழுநீர் வாய்நெகிழ்ந்து ஆம்பல்வாய் கூம்பின காண்!
செங்கல் பொடிக் கூறை வெண்பல் தவத்தவர்
தங்கள் திருக்கோயில் சங்கிடுவான் போதந்தார்!
எங்களை முன்னம் எழுப்புவான் வாய்பேசும்
நங்காய்! எழுந்திராய் நாணாதாய்! நாவுடையாய்!
சங்கொடு சக்கரம் ஏந்தும் தடக்கையன்,
பங்கயக் கண்ணானைப் பாடேலோ ரெம்பாவாய்!

December 28, 2010

Raw Banana / Valakkai Bajji


Ingredients:

Raw Banana

1

Gram flour

½ cup

Chilly Powder

1 tes

Cooking Soda

¼ tes

Food Colour (optional)

¼ tes

Water

3 cup

Oil

For fry

Salt

To Taste

Fermented Idly Batter

2 tbs

Procedure:

1. Mix all the ingredients except raw banana together well by adding little water, so that the mixture consistency becomes like idly batter consistency.

2. Peel the skin of the raw banana and cut them into thin lengthwise slices.

3. Dip each slices in the batter and deep fry with the oil. Keep the oil in medium flame only.

4. Drain the excess oil by placing it in a paper towel.

Serve it with coconut chutney.

Note : Addition of fermented idly batter makes the bajji more fluffy.

I got this tip from my mother. I will link this to Bookmarked Recipe by Priya and Aipi.திருப்பாவை - 13

13.கண்ணா! கார்முகில் வண்ணா!

புள்ளின்வாய் கீண்டானைப் பொல்லா அரக்கனைக்
கிள்ளிக் களைந்தானைக் கீர்த்திமை பாடிப்போய்ப்
பிள்ளைகள் எல்லாரும் பாவைக் களம்புக்கார் ,
வெள்ளி எழுந்து, வியாழம் உறங்கிற்று;
புள்ளும் சிலம்பின காண்; போதரிக் கண்ணினாய்!
குள்ளக் குளிரக் குடைந்து நீராடாதே,
பள்ளிக் கிடத்தியோ? பாவாய்! நீ நன்னாளால்
கள்ளம் தவிர்த்து கலந்தேலோ ரெம்பாவாய்!

December 27, 2010

Carrot Chutney


Ingredients:

Carrot

2

Grated Coconut

2 tbs

Roasted Split Gram (pottukkadalai)

1 tbs

Red Chilly

4

Garlic

2 pods

Cumin Seeds

2 tes

Tomato

1

Onion

1

Salt

To Taste

Oil

1 tbs

Mustard Seeds

1 tes

Curry Leaves

1 spring

Procedure:

1. Wash and peel the skin of the carrot and grate it.

2. Heat the ¾ tbs of the oil in a pan, add cumin seeds, red chillies, garlic pods and chopped onion. Fry till the onion becomes golden color.

3. Then add pottukadalai, chopped tomatoes and grated carrot. Fry till the raw smell of carrot goes out.

4. Finally add the grated coconut and switch off the stove.

5. Keep it aside for cooling down.

6. Blend all with little water. Then heat the remaining oil, add mustard seeds and curry leaves. Wait for popping and mix with chutney.


திருப்பாவை - 12

12. "மனதுக்கு இனியானே!"

கனைத்திளங் கற்றெருமை கன்றுக் கிரங்கி
நினைத்து முலைவழியே நின்றுபால் சோர
நனைத்தில்லம் சேறாக்கும் நற்செல்வன் தங்காய்!
பனித்தலை வீழநின் வாசற் கடைபற்றிச்
சினத்தினால் தென்னிலங்கைக் கோமானைச் சென்ற
மனதுக் கினியானைப் பாடவும் நீ வாய் திறவாய்!
இனித்தான் எழுந்திராய் ஈதென்ன பேருறக்கம்?
அனைத்தில் லத்தாரும் அறிந்தேலோ ரெம்பாவாய்!

December 26, 2010

Kolam # 71 - Flower Kolam


9 - 1 Colinear Dots
9 - 1 Neer Pulliதிருப்பாவை - 11

11. " முகில் வண்ணனே"

கற்றுக் கறவைக் கணங்கள் பல கறந்து
செற்றார் திறலழியச் சென்று செருச் செய்யும்
குற்றமொன் றில்லாத கோவலர்தம் பொற்கொடியே
புற்றர வல்குல் புனமயிலே! போதாராய்!
சுற்றத்துத் தோழிமார் எல்லாரும் வந்துநின்
முற்றம் புகுந்து முகில்வண்ணன் பேர்பாட,
சிற்றாதே, பேசாதே, செல்வப்பெண் டாட்டி நீ
எற்றுக் குறங்கும் பொருளேலோ ரெம்பாவாய்!

December 25, 2010

திருப்பாவை - 10

10. ஸ்ரீமந் நாராயணனே!

நோற்றுச் சுவர்க்கம் புகுகின்ற அம்மனாய்!
மாற்றமும் தாராரோ வாசல் திறவாதார்?
நாற்றத் துழாய்முடி நாராயணன் நம்மால்
போற்றப் பறைதரும் புண்ணியனால்; பண்டொரு நாள்
கூற்றத்தின் வாய்வீழ்ந்த கும்ப கரணனும்
தோற்றும் உனக்கே பெருந்துயில்தான் தந்தானோ?
ஆற்ற அனந்தல் உடையாய் ! அருங்கலமே!
தேற்றமாய் வந்து திறவேலோ ரெம்பாவாய்!

December 24, 2010

திருப்பாவை - 9

9. "மாதவனே! வைகுந்தனே!"

தூமணி மாடத்துச் சுற்றும் விளக்கெரிய,
தூபங் கமழத் துயிலணை மேல் கண்வளரும்
மாமான் மகளே! மணிக்கதவம் தாள் திறவாய்;
'மாமீர்' அவளை எழுப்பீரோ? உம்மகள்தான்
ஊமையோ? அன்றிச் செவிடோ? அனந்தலோ?
ஏமப் பெருந்துயில் மந்திரப் பட்டாளோ?
'மாமாயன், மாதவன், வைகுந்தன்' என்றென்று
நாமம் பலவும் நவின்றேலோ ரெம்பாவாய்!

December 23, 2010

Podi Idly / Spicy Powder Idly


Ingredients:

Left Over Idlies or Mini Idly

2 or 10

Sesame Oil

1 tbs

Mustard Seeds

½ tes

Urad Dal

½ tes

Curry Leaves

1 Spring

Idly Podi / Powder

2 tbs

Procedure:

1. Cut normal Idly lengthwise 1 inch pieces or take mini idly.

2. Heat the oil in a pan, add mustard seeds and wait for popping.

3. Then add urad dal and curry leaves. Fry for a minute.

4. Add Idly podi and sauté for few seconds.

5. Now add the Idly pieces or mini idlies and mix them well.

Serve it hot with Tomato ketchup.

I have submitted this for the Anyone Can Cook Event hosted by Umm Mymoonah of Taste Of Pearl City.Badge for Top 10 South Indian Culinary Blogs - 2018

Facebook

Subscribe via Email

Blog Archive

My Buddies List

IndiBlogger

Zomato

View my food journey on Zomato!